Lotteriregistrering

Kommunerna ansvarar för så kallade registreringslotterier. Om du ska söka tillstånd för andra spel ska du kontakta Spelinspektionen.

Ansökan hos kommunen eller Spelinspektionen

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier, all annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut.

Detta gäller för registreringslotteri:

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Ansök registreringslotteri

Ansök om registreringslotteri i e-tjänsten Registreringslotteri, ansökan. Vid godkänd ansökan av registreringslotteri ska ni redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut, detta görs i e-tjänsten Registreringslotteri, redovisning.

Mer information

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund med hemvist i Gullspångs kommun som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet och som avser att sälja lotterna inom kommunen.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I spellagen 6 kapitel 2 § beskrivs vem som kan få en registrering.

Du ansöker genom ansökningsblanketten för registreringslotteri som finns på Självserviceportalen.

Kostnad och betalning

Kostnaden är 300 kronor per registrering. Till detta tillkommer kontrollantarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri.
Avgiften betalas in på Gullspångs kommuns plusgiro 11 87 30 -1. Märk betalningen med registreringslotteri samt föreningens namn.
När betalningen har registrerats och ansökningsblanketten kommit in fattar kommunen ett beslut som sedan meddelas via e-post.

Redovisning

Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut. Redovisningen görs via en blankett som finns på Självserviceportalen.

Nettobehållningen från lotteriet ska därvid vara överförd till föreningens ordinarie konto. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen ska redovisa de lotterier som anordnats under föregående år senast den 15 februari till kontrollanten. Kontrollanten skickar sedan in redovisningen till kommunen skyndsamt.

Gratislotterier

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp. Läs mer om vad som gäller i 3 kapitel spellagen (2018:1138).

Ideell förening eller trossamfund

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Privatperson eller företag

Om den som anordnar lotteriet inte är en ideell förening registrerat trossamfund, (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2020, 788 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lotterilistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning.

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut.

Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 08 maj 2024

Kontakt

Kommunledningskontoret0551-360 00info@gullspang.se

Relaterade länkar