Om gödselhantering inom ett lantbruk inte sköts på rätt sätt kan näringsämnen i gödseln läcka ut till grundvattnet eller närliggande vattendrag istället för att komma jorden till nytta. Det är inte önskvärt varken för dig som lantbrukare eller miljön.

Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till de årstiderna med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja näringen i stallgödseln bättre.

Lagring

Normalt krävs att du kan lagra 6-10 månaders gödselproduktion, beroende på djurslag, antal djur på gården, andel övrigt vatten som kommer i behållaren och var gården ligger (känsligt respektive icke känsligt område enligt nitratdirektivet). Hur stor lagringskapacitet du behöver ha regleras i ” Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket".

Om du har fler än 10 djurenheter ska du se till att gödsel- och urinbehållaren har ett svämtäcke eller annan täckning som effektivt hindrar ammoniakavgång. När du fyller på behållaren med gödsel ska det ske under täckningen. För alla djurägare, oavsett antal djurenheter gäller självklart att gödselvårdsanläggnigen ska vara tät så att det inte kan läcka ut näringsämnen till yt- eller grundvatten.

Spridning

Det är viktigt att gödselmedel sprids enligt de regler som finns.

Mariestads kommun ligger inom känsligt område och här gäller särskilda regler. Till exempel är det helt förbjudet att sprida gödsel mellan 1 november till och med 28 februari. Vid akuta fall kan gödseldispens sökas hos Mariestads kommun.

För mer information besök Jordbruksverkets webbplats.

Spridningsmått

8 § i SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla.
 • Detta gäller: Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kilo totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden. Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem kalenderår.

19 a § i SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Känsligt område enligt nitratdirektiv.
 • Gäller för: Alla inom känsligt område enligt nitrat direktivet.
 • Detta gäller: Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kilo totalkväve per hektar spridningsareal och år. Kväve som förloras i samband med spridning får inte räknas bort från gödselns ursprungliga kväve-innehåll. Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal.

Restriktioner för gödselspridning

23-23 a §§ SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla.
 • Detta gäller: Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids 1/12 – 28/2 ska brukas ner inom 12 timmar. Mineralgödsel som innehåller urea ska vid spridning på obevuxen mark myllas eller brukas ned inom fyra timmar från spridningen.

24-25 §§ SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Känsligt område enligt nitratdirektivet.
 • Gäller för: Alla inom känsligt område enligt nitratdirektivet.
 • Detta gäller: Krav på anpassade gödselgivor och förbud mot spridning på översvämmad, mättad, snötäckt eller frusen mark. Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark närmare än två meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent (10/100). Stallgödsel, organiska gödselmedel samt mineralgödsel får inte spridas 1/11 – 28/2.

Lagring av stallgödsel

5-6 §§ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Fler än 10 upp till 100 djurenheter.
 • Detta gäller: Ska kunna lagras minst åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och tio månader vid annan djurhållning.
 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla med fler än 100 djurenheter.
 • Detta gäller: Ska kunna lagras minst åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och tio månader vid annan djurhållning.

5-6 §§ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

 • Gäller i: Känsligt område enligt nitratdirektivet.
 • Gäller för: 2 upp till 10 djurenheter.
 • Detta gäller: Ska kunna lagras minst sex månader.
 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla med fler än 10 djurenheter.
 • Detta gäller: Ska kunna lagras minst åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter och tio månader vid annan djurhållning.

Särskilda krav för gödsellagring, inklusive urin

7§ Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla.
 • Detta gäller: Vid lagring av stallgödsel ska lagringsutrymmen vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

5-5d §§ SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla.
 • Detta gäller: Flytbehållare och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning med motsvarande syfte. Påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare ska ske under täckning.

Viss del av åkermarken höst- eller vinterbevuxen

11 § Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt 29-34 §§ SJVFS 2015:21

 • Gäller i: Hela länet.
 • Gäller för: Alla.
 • Detta gäller: Minst 50 procent bevuxen.

Med en djurenhet avses:

 • En mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder.
 • Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder.
 • Tre övriga nöt, sex månader eller äldre.
 • Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder.
 • Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre.
 • En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
 • Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.
 • Etthundra kaniner.
 • Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre.
 • Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder.
 • Tvåhundra slaktkycklingar.
 • Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
 • Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
 • Tio får eller getter, sex månader eller äldre.
 • Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
 • Eller i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se