Avgifter vatten och avlopp

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående avgiften för vatten och avlopp.

Om vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Avgiften som alla kunder betalar kallas taxa. Den bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att varje person ska betala sin kostnad för vatten och avlopp i sin kommun. Verksamheten får inte gå med vinst, utan ska ha en ekonomi i balans.

Faktorer som påverkar avgiften för vatten och avlopp är:

 • Ränteutveckling.
 • Försäljningsutveckling.
 • Elenergi- och kemikaliepriser.
 • Förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad.
 • Tidigare års över- eller underskott.
 • Inflation (eller andra kända kostnadsökningar).
 • Löneutveckling och nya erforderliga tjänster.
 • I förekommande fall: då verksamhetsområdet utökas blir det fler anläggningar att driva och sköta.

Det som du betalar i avgift för vatten och avlopp går till att:

 • Producera ditt dricksvatten – så att du kan dricka, duscha, laga mat, spola i toaletten med mera.
 • Rena och ta hand om ditt avloppsvatten på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.
 • Ta hand om dagvatten (snö och regnvatten).
 • Underhålla och investera i VA-infrastrukturen för att trygga försörjningen framåt.
 • Vi kan ha medarbetare som arbetar för att vi ska ha fungerande vatten och avlopp, både nu och i framtiden.

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi under de kommande åren även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar.

VA-verksamheten behöver också anpassa sig för att kunna möta nya och tuffare miljökrav.

Avgifterna som våra kunder betalar går till drift, underhåll och investeringar för att säkra ett rent dricksvatten och ett välfungerande avlopp nu men också i framtiden.

Som kund hos oss blir du en del av en gemenskap. Det innebär att du och alla andra i kommunen som är anslutna till vatten och avlopp gemensamt äger våra ledningar och anläggningar. Du bidrar med din del av de gemensamma kostnaderna för drift och underhåll.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och till vilka vattentjänster din fastighet är ansluten. Brukningsavgifterna som du betalar består av flera delar, fasta och rörliga.

 • De fasta delarna betalar du för att du har nyttan av VA-försörjningen. Det är en kostnad som är oberoende av hur mycket du förbrukar.
 • Den rörliga delen styrs av hur mycket du förbrukar.

Exempel på avgift Gullspångs kommun från och med 2023-11-01

En normal villa med en årlig förbrukning av 150 m3 kommer från och med 1 november 2023 att betala 11 695 kr/år, vilket motsvarar cirka 975 kronor per månad.

Ökningen är cirka 155 kronor mer per månad jämfört med tidigare taxa.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. Alla kommuner tar dock bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna.

Kommuner har olika förutsättningar när det gäller befolkning och yta – men samma ansvar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten. Därför varierar avgifterna över landet.

Nej, de ska täcka kostnaderna i den egna kommunen och eventuella gemensamma kostnader, till exempel driftskostnader för gemensamma anläggningar och för våra medarbetare.

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten- och avloppstaxa.

VA-verksamheten tar endast ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Verksamheten får inte gå med vinst.

Publicerad: 30 november 2023 Uppdaterad: 04 april 2024

Kontakt