Lagar som styr

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen.

Kommunallagen reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, till exempel grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar även olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur.

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Allmänheten har enligt denna offentlighetsprincip rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". För sekretesshandlingar gäller en särskild ordning.

Kommunallagen reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, till exempel grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Kommunerna utfärdar även olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur.

Sekretesslagen innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och särskilda bestämmelser om automatisk databehandling. Lagen anger att allmänna handlingar med hemliga uppgifter måste registreras/diarieföras och att övriga allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de är sökbara.

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter.

Publicerad: 07 december 2023 Uppdaterad: 17 maj 2024

Kontakt

Gullspångs kommun, växel0551-360 00info@gullspang.se