Kommunal hälso- och sjukvård

Sjukvårdsinsatser planeras och utförs utifrån individuella behov. Målet är att uppnå trygghet, delaktighet och välbefinnande trots sjukdom.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Kommunen har ansvar för hemsjukvård och rehabilitering för dig som har en diagnos eller funktionsnedsättning som motiverar till att du, oavsett ålder, får vård i ditt hem. De medicinska åtgärderna ska vara sammanhängande över tid.

Efter din kontakt med till exempel primärvården sker en värdering enligt följande:

  1. Om du har behov av hälso-och sjukvård och har stora svårigheter att ta dig till en mottagningsverksamhet inom regionens ansvarsområde, skickar de ett meddelande till kommunens vård och omsorg.
  2. Meddelandet tas emot av kommunens berörda yrkesgrupper och bedöms tillsammans med regionens vårdinstans.
  3. Du blir kallad till en gemensam vårdplanering.

Vårdplanering innebär ett möte mellan den enskilde och de olika vårdgivarna. Tillsammans görs en bedömning för att hjälpen skall bli så bra som möjligt.

Målet är att ge den enskilde individen möjlighet att vara aktiv i sin vardag och att bli självständig. Personen skall vara delaktig i beslut och genomförande av de kommunala insatserna. Kommunen har ett vårdplaneringsteam som ansvarar för att samordna resurser och insatser efter sjukhusvistelse. Teamet är bemannat måndag-fredag. Kontaktuppgifter till vårdplaneringsteamet finns här på sidan under Relaterad information.

I vårdplaneringsteamet ingår:

  • Sjuksköterska
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Biståndshandläggare.
Enhetschef HSLSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se
Biståndshandläggare HovaAnnelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se
Biståndshandläggare GullspångSusanne Karlsson0551-360 88susanne.karlsson@gullspang.se
SjuksköterskaPia Lindberg0551-362 94pia.lindberg@gullspang.se
FysioterapeutKerstin Bäckerbo0551-361 32kerstin.backerbo@gullspang.se

Kommunen ansvarar för utprovning, anpassning och övrig service av hjälpmedel för dig som har kommunal hälso- och sjukvård / rehabilitering.

Hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet för dig. Ett hjälpmedel såsom rullstol, duschpall, toastol eller vårdsäng innebär att du kan leva ett mer självständigt liv. Det handlar om hjälpmedel för att du själv eller med hjälp av någon annan till exempel ska kunna klä dig, förflytta dig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

Hjälpmedelscentralen

Vår kommun har, gemensamt med övriga kommuner och Regionen inom Västra Götaland, ett  avtal med Hjälpmedelcentralen i Regionen.

Detta avtal innebär att kommunen i huvudsak hyr hjälpmedlen så länge det finns ett behov av hjälpmedlet. Hjälpmedelscentralen levererar, direkt till dig som patient om du och förskrivaren så önskar.

Vår hjälpmedelstekniker reparerar, underhåller, rekonditionerar och besiktigar samt återtar de hjälpmedel som ingår i konceptet.

HjälpmedelsteknikerMorgan Johanssonmorgan.johansson@gullspang.se

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har en pågående insats från kommunens verksamheter och som har svårt att sköta din munhälsa har möjlighet att ansöka om att få särskilt tandvårdsstöd.

Intyg om särskilt tandvårdsstöd bedöms utifrån tre olika kategorier:

  • N-tandvård: Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov.
  • F-tandvård: Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning.
  • S-tandvård: Som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid.

Har du frågor kring tandvårdsstöd ber vi dig kontakta din biståndshandläggare, vilka kan utfärda intyg om särskilt tandvårdsstöd. Med intyg för nödvändig tandvård betalar du en reducerad avgift som även ingår i högkostnadsskyddet likt övrig hälso- och sjukvård.

Du kan också få besök i ditt hem av en tandhygienist som gör en enklare kontroll av munhåla och tänder samt ger dig råd och anvisningar om din personliga tandhygien.

BiståndshandläggareSusanne Karlsson0551- 360 88susanne.karlsson@gullspang.se
BiståndshandläggareAnnelie Sundström0551-362 24annelie.sundstrom@gullspang.se

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar utifrån dina problem som framkommer vid dagliga aktiviteter. De gör utredningar och bedömningar och hjälper dig sedan utifrån ditt behov av behandling/ träning, förskrivning av hjälpmedel samt intygsskrivning vid bostadsanpassningar. De arbetar också genom att vid behov ge stöd och råd om rehabilitering. Arbetsterapeuter finns att tillgå i hemsjukvården samt i flera andra kommunala verksamheter och boenden.

ArbetsterapeutEmelia Nordin0551-361 10emelia.nordin@gullspang.se
ArbetsterapeutCecilia Bergström0551-360 65cecilia.bergstrom@gullspang.se

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeuten/ sjukgymnast arbetar för att bevara och förbättra din hälsa/funktionsnivå i samband med sjukdom/funktionsnedsättning.

Sjukgymnast/fysioterapeutKerstin Bäckerbo0551-361 32kerstin.backerbo@gullspang.se
Sjukgymnast/fysioterapeutChristina Rygh0551-362 97christina.rygh@gullspang.se

Sjuksköterska/Distriktssköterska

Sjuksköterskan hjälper dig med bland annat sårvård, läkemedelshantering, förskrivning av inkontinenshjälpmedel, provtagning och injektioner. Hembesök är en del av arbetet. Läkarmedverkan från primärvården finns planerad regelbundet. Vård ges även till svårt sjuka samt döende som vill vårdas den sista tiden i hemmet eller på kommunens korttidsenhet.

Kontakt distriktssköterska Gullspång

Distriktssköterska, Område blå0551-363 56
Distriktssköterska, Område grön0551-360 70
Distriktssköterska, Björkbacken0551-362 90
Distriktssköterska, Amnegården0551-360 74

Kontakt distriktssköterska Hova

Distriktssköterska, Område 10551-363 02
Distriktssköterska, Område 20551-361 91
Distriktssköterska, Mogården0551-362 72

Patientförsäkring

Patient inom kommunal hälso- och sjukvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning vid skada som orsakats av undersökning, vård och behandling.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)Linda Hurtig-Johansson0551-360 97linda.hurtig-johansson@gullspang.se

Avgifter

Avgift betalas enligt kommunens fastställda taxa.

Vårdcentraler

Vårdcentraler drivs inte i kommunens regi, i Gullspångs kommun kan man välja mellan två vårdcentraler, Närhälsan eller Skagerns Vård- och Hälsoenhet. Båda har verksamhet i Hova och Gullspång.

Publicerad: 04 april 2024 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt

Enhetschef hälsa och biståndSusanne Ljungberg0551-362 73susanne.ljungberg@gullspang.se
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)Linda Hurtig-Johansson0551-360 97linda.hurtig-johansson@gullspang.se

Kontakt distriktssköterska/ sjuksköterska Gullspång

Område blå0551-363 56
Område grön0551-360 70
Björkbacken0551-362 90
Amnegården0551-360 74

Kontakt distriktssköterska/ sjuksköterska Hova

Distriktssköterska, Område 10551-363 02
Distriktssköterska, Område 20551-361 91
Distriktssköterska, Mogården0551-362 72

Kontakt arbetsterapeut

ArbetsterapeutEmelia Nordin0551-361 10emelia.nordin@gullspang.se
ArbetsterapeutCecilia Bergström0551-360 65cecilia.bergstrom@gullspang.se