Regnbågsskolan är en kommunal F-6 skola med upptagningsområde Hova med omnejd samt Gårdsjö. På skolan finns ett skolbibliotek, som hjälper till att hitta material för studier och inspirerar intresset för läsning och litteratur, ordbehandling och internet.

Fakta om skolan

  • Antal elever: Cirka 140.
  • Antal klasser: 6 stycken plus förskoleklass.
  • Antal pedagoger: Cirka 25 stycken.

Matsedel

Eleverna äter lunch i skolrestaurangen på skolområdet.

Mer information

På Regnbågsskolan finns det ett fritidshem för barn mellan 6-12 år. Vi vill erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi prioriterar den fria leken som en del i att utveckla barnens sociala, kognitiva, motoriska och språkliga kompetens. Vi tillhandahåller en stimulerande lekmiljö och ger barnen möjlighet att påverka sin vistelse på fritids genom regelbundna fritidsråd.

På Regnbågsskolan vill vi lägga ett särskilt fokus på elevdemokrati och elevaktiva arbetssätt. Vi verkar och arbetar för att alla elever ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

Eleverna ges många möjligheter till ansvarstagande och delaktighet när det gäller att påverka sin egen undervisningssituation. Elevråd och matråd är ett sätt att påverka för eleverna. Elevrådet träffas cirka var tredje vecka och arbetar för att ta tillvara elevernas intressen på skolan. Matrådet träffas en gång per termin.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Vi anser att föräldrarna är viktiga resurser för elevernas lärande och vill därför ta tillvara på föräldrarnas intresse, engagemang och kunnande. Föräldrarnas inflytande och delaktighet skapas genom enskilda föräldrakontakter, föräldramöten och föräldraenkäter. Rektor träffar regelbundet föräldrarådet för att i dialog skapa goda förutsättningar för eleverna.

Publicerad: 18 december 2023 Uppdaterad: 09 april 2024

Besöksadress

Värmlandsvägen 6
548 92 Hova

Postadress

Gullspångs kommun
Regnbågsskolan F-6
Box 100
542 21 MARIESTAD

Kontakt verksamheten

Expedition Skoladministrationen0551-360 34skoladmin@gullspang.se
Förskoleklass0506-363 05
Årskurs 10506-363 06
Årskurs 20506-363 07
Årkurs 30506-363 08
Årskurs 40506-363 13
Årskurs 50506-363 12
Årskurs 60506-363 04
Vaktmästare073-4415198

Kontakt

Rektor Regnbågsskolan F–6Per Hallén0551-361 81per.hallen@gullspang.se

Relaterade länkar