Skolskjuts

Grundskolan (F-9)

Normalt behöver eleven inte ansöka om skolskjuts. Inför varje läsår sammanställs behovet av skolskjuts efter elevens folkbokföringsadress.
Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen från elevens hem till skolan eller närmast hållplats/anslutningsplats vara minst:
Årskurs Fklass-3=3 km
Årskurs 4-6=4 km
Årskurs 7-9=5 km

Gullstensskolan F-9

Skolskjutsen i Gullspång körs utav Gullspångs Buss AB.
Elever boende i Hova åker med Västtrafik. Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid varje nytt läsår.
Se tider för bussar under Relaterad information på denna sida.

Regnbågsskolan F-6

Skolskjutsen i Hova körs utav Knarsta Åkeri AB och Vera Taxi
Skolskjuts för elever boende i Gårdsjö åker i första hand med Västtrafik.
Busskort för linjetrafik delas ut av skolan vid läsårsstart.
Se tider för bussar under Relaterad information på denna sida.

Elev som vistas på fritidshem i anslutning till skolans början/slut är inte berättigad till skolskjuts till och från fritidshemmet. I vissa fall kan eleven ha rätt till skolskjuts även om inte avståndsregler är uppfyllda. Sådana särskilda fall kan till exempel vara om det föreligger någon funktionsnedsättning eller trafiksäkerhet.
Elev som inte beviljas skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd och önskar åberopa trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet skall inkomma med särskild ansökan om skolskjuts. Elev med växelvis boende behöver också meddela detta till skolan.
Se då särskilda ansökningsblanketter under Relaterad information på denna sida.
Ny ansökan skall göras inför varje läsår.

Gymnasiet

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag för elevresor, tom vårterminen det år de fyller 20 år.
Bidraget lämnas vanligtvis som ett busskort inför varje läsår. Kontrollera med din gymnasieskola om busskort.
Med elevresor avses elevens resor mellan bostad och skola. Resvägen måste vara minst 6 km mellan hemmet och skolan. Elever med Inackorderingstillägg erhåller inte bidrag för elevresor/busskort.

Grundsärskolan/Gymnasiesärskolan

För elever i särskolan anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Beslut och avstämning görs mellan vårdnadshavare och Rektor.
Skolskjutsen går endast skoldagar, ej lov och studiedagar.

Sidan senast uppdaterad: