Allmänna handlingar

Alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet kallas för offentlighetsprincipen. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du även möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller någon form av information. Det kan vara ett vanligt pappersdokument men det kan också vara något som går att avlyssna eller uppfatta med ett tekniskt hjälpmedel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En handling är allmän om den inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vissa handlingar är sekretessbelagda

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det finnas stöd för det i sekretesslagen. Syftet med sekretessen är ofta att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos justitieombudsmannen.

Här finns handlingarna

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att det lätt går att hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.
Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.
Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan även skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige har beslutat vad det kostar att kopiera handlingar. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Dina brev blir allmän handling

Tänk på att även din egen korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att diarieföra ditt brev hos kommunens registrator.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen