Särskilt stöd

Skolan

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de ska utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna.

Skolornas rektorer har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i läroplan och kursplaner.

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för alla barn och ungdomar. De arbetar tillsammans med skolans övriga personal för att hitta en bra helhetslösning för varje elev.

Till elevhälsan kan personal, föräldrar och elever vända sig för rådgivning, stöd och hjälp. Elevhälsan kan också vara behjälplig om ovanstående vill prata om barn och ungdomars vardag, hälsa och lärande. Elevhälsan samverkar med lärare, rektorer och med övrig hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för planering. Gruppen diskuterar under ledning av rektor vilka insatser som behövs och vem som ska göra vad i arbetet.

Förskolan

För att möta barns speciella behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Samarbete finns även med BVC-sköterska, BVC-psykolog och Familjecentralen/Familjecentrum.

Vem kan man kontakta om mitt barn har speciella behov?

Alla barn behöver olika mycket hjälp  för att må bra och utvecklas. Om du tycker att ditt barn behöver extra hjälp kan du kontakta förskolechefen eller rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden