Regnbågsskolan F-6

Regnbågsskolans fasad i Hova

Regnbågsskolan är en kommunal F-6 skola med upptagningsområde Hova med omnejd samt Gårdsjö. På skolan finns ett skolbibliotek. Biblioteket hjälper till med att hitta material för studier och inspirerar intresset för läsning och litteratur, ordbehandling och internet.

Faktaruta

 Snabbfakta om skolan

Antal elever

cirka 140

Antal klasser

6 + förskoleklass

Antal pedagoger

cirka 25

Antal avdelningar på fritidshemmet

1


Fritids

På Regnbågsskolan finns det ett fritidshem för barn mellan 6-12 år. Vi vill erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Vi prioriterar den fria leken som en del i att utveckla barnens sociala, kognitiva, motoriska och språkliga kompetens. Vi tillhandahåller en stimulerande lekmiljö och ger barnen möjlighet att påverka sin vistelse på fritids genom regelbundna fritidsråd. Mer information om fritids finns under länken kommunala fritidshem här på sidan.

Elevinflytande

På Regnbågsskolan vill vi lägga ett särskilt fokus på elevdemokrati och elevaktiva arbetssätt. Vi verkar och arbetar för att alla elever ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett kön.

Eleverna ges många möjligheter till ansvarstagande och delaktighet när det gäller att påverka sin egen undervisningssituation. Elevråd och matråd är ett sätt att påverka för eleverna. Elevrådet träffas cirka var tredje vecka och arbetar för att ta tillvara elevernas intressen på skolan. Matrådet träffas en gång per termin.

Ungdomsparlament - Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Föräldrasamverkan

Vi anser att föräldrarna är viktiga resurser för elevernas lärande och vill därför ta tillvara på föräldrarnas intresse, engagemang och kunnande. Föräldrarnas inflytande och delaktighet skapas genom enskilda föräldrakontakter, föräldramöten och föräldraenkäter. Rektor träffar regelbundet föräldrarådet för att i dialog skapa goda förutsättningar för eleverna.

Du hittar oss här

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Per Hallén
Rektor
Telefon: 0506-361 81
E-post: Per Hallén

Expedition

Emma Gunnarsson
Administratör
Telefon: 0506-361 58
E-post: Skolexpedition

Telefonnummer:
Förskoleklass: 0506-363 05
Årskurs 1: 0506-363 06
Årskurs 2: 0506-363 07
Årskurs 3: 0506-363 08
Årskurs 4: 0506-363 13
Årskurs 5: 0506-363 12
Årskurs 6: 0506-363 04

Fritidshem: 0506-361 68

Vaktmästare
Ranga Waduga
Telefon: 073-4415198
E-post: Ranga Waduge

Kök
Telefon: 0506-363 30

JC Svensson
Bibliotekarie
E-post: JC Svensson

Besöksadress
Värmlandsvägen 6
548 92 Hova

Postadress
Gullspångs kommun
Regnbågsskolan
Box 100
542 21  MARIESTAD

Ansvarig nämnd

Barn-, utbildning- och kulturnämnden