Grundskola och fritidshem

Lärare och två elever läser ur böcker

I Sverige gäller skolplikt från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.
Skolplikten sträcker sig från förskoleklass till och med nionde klass.

Kommunens tre grundskolor är uppdelade i tre rektorsområden:

  • Gullstensskolan 7-9 finns i Gullspång
  • Gullstensskolan F-6 finns i Gullspång
  • Regnbågsskolan F-6 finns i Hova.

Friskolor

Inom kommunen finns ingen friskola utan skolorna drivs enbart i kommunal regi.

Förskoleklass

Förskoleklass för sexåringar fungerar som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskollärare, lågstadielärare och fritidspedagog samverkar.
När ditt barn ska börja förskoleklass har ni som vårdnadshavare möjlighet att välja skola. När det är dags för er att välja skola för ert barn kommer ni att få ett skolvalserbjudande hemskickat till er. Om ni accepterar och därmed väljer föreslagen skola, behöver ni inte göra något.
Beslut om placering i förskoleklass skickas vid senare tillfälle hem till er. Beslutet fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen.
I de fall en skola har fler sökanden än platser, tillämpar kommunen urvalskriterier i följande ordning; synnerliga skäl på grund av funktionsnedsättning, upptagningsområde, syskonförtur och relativ närhet.

Välja grundskola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas för anvisningsskola. Alla kommunala skolor har platser reserverade för de barn som bor och är folkbokförda inom respektive skolas upptagningsområde.
Kontakta Rektor för frågor om val av skola.
I Gullspångs kommun finns det två grundskolor F-6 att välja på, medan det för åk 7–9 enbart finns en skola.
.När du och ditt barn flyttar in i kommunen, eller om barnet bor i annan kommun och av speciella skäl vill gå i skola i Gullspångs kommun, behöver en ansökan göras.
Ansökan om plats ska göras direkt här på hemsidan, se rubriken Ansökan om plats i grundskolan.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Gullspångs kommun finns fritidshem för 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Mer information hittar du under Kommunala fritidshem.

Läroplan

Grundskolan har en läroplan som anger skolans värdegrund och
grundläggande mål och riktlinjer. Förutom detta finns för varje enskilt
ämne en nationellt fastställd kursplan. Läroplanen går att ladda ner
här till höger på sidan.

Pedagogisk utvecklingsplan

De övergripande målen för förskolans och skolans arbete finns i de nationella styrdokumenten som skollag och läroplaner. Huvudmannen ansvarar för att alla arbetar efter styrdokumentens intentioner och att alla elever når målen.
Den pedagogiska utvecklingsplanen uttrycker verksamhetens prioriteringar för att uppnå de nationella målen. Planen ska fungera som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten och ska även ligga till grund för budgetprocessen.

Individuella utvecklingsplaner (IUP) och skriftliga omdömen

Vi använder Unikum som kommunikationsverktyg angående IUP med skriftliga omdömen. Det är rektor som beslutar angående utformningen av IUP med skriftliga omdömen.
Minst en gång varje termin har eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnadshavaren vid utvecklingssamtalet. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Uppföljning sker vid nästa utvecklingssamtal.

Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor. I kommentarerna framgår hur omdömen bör skrivas när undervisningen sker ämnesövergripande. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt..

Barn- och ungdomskulturplan

Gullspångs kommun har en barn- och ungdomskulturplan som redogör för arbetet med kultur i skolan. Barn- och ungdomskulturplanen går att ladda ner här till höger på sidan.

Sidan senast uppdaterad: