Kvalitetsredovisning stöd och omsorg

KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

Sveriges kommuner och landstings undersökning. Här jämförs olika kommuners serviceutbud för hemtjänst, äldreboende samt LSS grupp- och serviceboende.

Kommun och enhetsunderundersökningen

På Socialstyrelsens hemsida kan man ta del av årets resultat från Kommun- och enhetsundersökningen. Undersökningen berör frågor som är besvarade på övergripande nivå och enhetsnivå gällande äldreomsorgen, hemtjänsten och särskilt boende. Här kan du se jämförelser mellan kommuner och enheter samt förändringar från senaste undersökningen. Läs mer om undersökningen under Länkar på denna sida.

Brukarundersökningar

Ta del av den senaste brukarundersökningen under Dokument här på sidan.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen upprätta en Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska redogöra för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat om uppnåtts. Dokumentet finns att läsa under Dokument här på sidan.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under länkar här på sidan kan du ta del av en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Öppna jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Här jämförs olika kommuners resultat för insatser inom hemtjänst, äldreboende, LSS grupp- och serviceboende, individ- och familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning med mera. Via länken Öppna jämförelser - Färdiga presentationer kan du ta del av jämförelsetal för det område du själv vill se.

Värdighetsgaranti

I Gullspångs kommun har vi infört lokala värdighetsgarantier. Garantin är utformad utifrån en nationell värdegrund. Du hittar vår värdegrundsgaranti för äldreomsorg samt LSS under Dokument här på sidan. Kommunen har även en övergripande värdegrund som gäller alla verksamheter.

Sidan senast uppdaterad: