Integration

Kommunens ansvar vid flyktingmottagande och integration

  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för nyanlända barn och ungdomar
  • Insatser inom det sociala området
  • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  • Lämna bostäder till Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket för bosättning
  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • Försörjningsstöd i vissa situationer

Ansvaret för flyktingmottagandet delas med andra myndigheter. Läs mer om ansvarsfördelningen på länken "Ansvarsfördelning flyktingmottagning SKL" (Sveriges kommuner och landsting) som du hittar här på sidan.

Statsbidrag

Kommunen får ett statsbidrag för varje nyanländ som tas emot i kommunen (schablonersättning) som ska täcka kostnaderna för bland annat svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolkar och särskilda insatser för introduktion inom skolan och förskolan.

Kommunens integrationsenhet

För att samordna kommunens del av arbetet med flyktingmottagandet finns en integrationsenhet som är en del av VISA verksamheten (Verksamhet för integration, studier och arbete).

När du blir anvisad en bostad i Gullspångs kommun eller hittar en bostad på egen hand i kommunen kan du få stöd av integrationsenheten vid bosättningen och under den första tiden. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakterna med skola och barnomsorg om du har barn. Vi hjälper dig också att boka tid för hälsoundersökning om du inte gjort en sådan tidigare.

Integrationsenheten bistår med information rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor till kommunens tjänstemän, andra myndigheter, organisationer och allmänheten.

Har du andra frågor och funderingar kan du också vända dig till oss på integrationsenheten så försöker vi lotsa dig rätt.

Om du väntar på etableringsersättning och behöver ekonomisk hjälp får du vända dig till kommunens försörjningsstödsenhet och ansöka om ekonomiskt bistånd.

Informationsverige.se

Informationsverige.se är Länsstyrelsens gemensamma portal med samhällsinformation till nyanlända på olika språk. Se länk här på sidan.