Dagverksamheten Amneholm

Dagverksamheten Amneholm välkomnar personer som har någon form av kognitiv nedsättning och har därför fått en mycket specifik inriktning.

I de av Socialstyrelsen utformade Nationella riktlinjerna ges högsta prioritet till denna form av dagverksamhet. Verksamheten ska vara anpassad till sjukdomen för att därigenom skapa viktig struktur i personens vardag och vara uppbyggd på ett sätt som ger den sjuke en meningsfull vistelse utanför hemmet. Dagverksamheten har flera syften, men de två viktigaste är att personen med kognitiv påverkan ska ges möjlighet att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt och att samtidigt förbättra de anhörigas situation

På Dagverksamheten Amneholm är vi angelägna om att agera och bemöta den äldre så att det friska i åldrandet alltid måste få ha en framträdande roll även om han/hon har drabbats av någon form av kognitiv sjukdom. Dagverksamhetens arbetssätt bygger, förutom på det personcentrerade förhållningssättet (se länk till höger på sidan), även på den palliativa vårdfilosofin, som är en del av Stiftelsen Silviahemmets riktlinjer. Målet är att ge högsta möjliga livskvalitet till gästerna och deras anhöriga. Arbetet förverkligas med hjälp av fyra hörnstenar;

  • Symtomkontroll
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation

Denna dagverksamhet bygger på ett biståndsbeslut och du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggare i Relaterad information här på sidan.

Följ länkarna till höger på sidan för att läsa mer om demenssjukdom