Trädfällning

Vi väger allmänna intressen mot enskilda och är restriktiva när det gäller fällning av träd. Stor hänsyn tas till helheten i området. Träd som bedöms värdefulla som parkträd, viktiga för naturupplevelsen eller för den biologiska mångfalden tas generellt inte ner. I dagsläget tar kommunerna endast ner så kallade riskträd, läs mer om detta längre ner.

Ansökan om trädfällning, privat finansiering

Utöver nämnda riskträd så finns det träd som kan tas ner utan att det inverkar negativt på miljön eller omgivningen. Dessa träd kan du som privatperson själv bekosta nedtagning av. Lämna in ifylld ansökan så gör kommunen en bedömning om just ditt/dina träd kan tas ned.

Fyll i blankett

För att vi enhetligt ska kunna hantera och bedöma ansökningar om fällning av träd måste en blankett fyllas i. Alla inkomna ärenden hanteras en gång per år under hösten/vintern och därefter meddelas du beslut. Eftersom många ansöker är handläggningstiden lång. Vi har normalt inte möjlighet att boka in möte med  sökande.

När du fyller i blanketten ingår du ett avtal med MTG-kommunerna och godkänner då att själv bekosta en eventuell nedtagning av träd. Ansökan måste godkännas av kommunen och endast av kommunerna utsedda fackmän får användas vid nedtagning.

Godkännande av grannar

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt att ta ner träden för en del boende i närheten, kan det vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi får in ansökningar gällande nertagningar av träd. Principen är att alla som ser träden från sin bostad och bor inom 100 meter ska godkänna ansökan.

Blanketten hittar du under under Relaterad information - Dokument här på sidan.

Bedömning

Kommunen är generellt restriktiv till att ta ner träd.

Följande tittar vi på när vi bedömer huruvida träd får fällas eller inte:
Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?
Är trädet sjukt?
Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?
Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?
Är trädet skyddsvärt?
Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädrader/alléer.

Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:
Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.
Att träd står i vägen för paraboler.
Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.
Att träd eller vegetation skymmer utsikt.
Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra.

Möjlighet till synpunkter

Är du som sökande inte nöjd med beslutet som fattas kan ny blankett lämnas in. Denna tas då upp vid nästkommande genomgång. Träd växer och det är därför fullt möjligt att ett annat besked lämnas året därpå.

Riskträd

Så kallade riskträd, alltså träd som hotar att falla över byggnationer eller stråk där många människor passerar prioriteras och tas ned av kommunen. Gäller ärendet ett riskträd ska kontakt tas med kommunen via telefon eller felanmälan. Träd som hotar trafiksäkerhet, belysning och trygghet får också förtur. Vi genomför kontinuerligt trädfällningar och röjningsinsatser som en del av den löpande skötseln av park- och naturmark. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Blankett trädfällning Pdf, 107.1 kB, öppnas i nytt fönster.