Lotteritillstånd

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Gullspångs kommun bara för så kallade registreringslotterier. Om du ska söka tillstånd för andra spel ska du kontakta Spelinspektionen, du hittar en länk till deras hemsida under länkar här på sidan.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47 300 kronor). Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Vilka kan beviljas en registrering?

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund med hemvist i Gullspångs kommun som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet och som avser att sälja lotterna inom kommunen.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

I spellagen 6 kap. 2 § beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lotterilistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Vad gäller om anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund?

Om den som anordnar lotteriet inte är en ideell förening registrerat trossamfund, (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2020, 11,83 kronor)
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2020, 788 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
 1. En offentlig nöjestillställning.
 2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning.

Hur ansöker man om registreringslotteri?

Ansökningsblanketter för registreringslotteri finns under rubriken självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter här på sidan.

Kostnaden är 300 kr per registrering. Till detta tillkommer kontrollantarvode på 3 % av beräknad omsättning för varje lotteri.
Avgiften betalas in på Gullspångs kommuns plusgiro 11 87 30 -1. Märk betalningen med registreringslotteri samt föreningens namn.

När betalningen har registrerats och ansökningsblanketten kommit in fattar kommunen ett beslut som sedan meddelas via e-post.

Föreningen ska redovisa lotteriet till kontrollanten senast tre månader efter försäljningstidens slut. Nettobehållningen från lotteriet ska därvid vara överförd till föreningens ordinarie konto. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen ska redovisa de lotterier som anordnats under föregående år senast den 15 februari till kontrollanten. Kontrollanten skickar sedan in redovisningen till kommunen skyndsamt.

Sidan senast uppdaterad: