Risker och hot

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, men också på att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda det som är skyddsvärt.

Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet. Sajten www.dinsäkerhet.se ger bra information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Den drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De risker som hotar är både händelser som inträffar relativt ofta, som händelser vars sannolikhet och konsekvenser är betydligt mer svårbedömda. Ofta uppstår de dessutom utan förvarning. För närvarande arbetar vi med att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys.

Avbrott och störningar i försörjningssystem

Idag är det självklart för oss att det ska komma vatten ur kranen och att mobilnätet ska fungera. Men avbrott eller störningar i våra olika försörjningssystem kan uppstå. Elförsörjning, dricksvatten-, avlopps- och dagvattenförsörjning, elektronisk kommunikation, livsmedelsförsörjning och transporter är viktiga försörjningssystem där det finns risker att samhällsstörningar uppstår. Viktig hushållsberedskap är till exempel tillgång till rena kärl för att hämta nödvatten, förråd av torra livsmedel, trangiakök för matlagning, batteridriven radio för information och kontanter. Packa en krislåda för olika störningar! Tips finns på www.dinsakerhet.se

Naturolyckor

Naturolyckor är olyckor som kan uppstå på grund av naturen, till exempel översvämningar, isstorm, värmeböljor och stormar. Jordens klimat håller på att förändras i snabbare takt än någonsin i historisk tid vilket gör att naturolyckorna ändrar karaktär. Ofta föregås naturolyckor av varningar från SMHI. En viktig hushållsberedskap är att ha sett över sitt försäkringsskydd, att följa varningar från SMHI och rekommendationer från myndigheter i samband med varningarna och att ha en egen beredskap för en snabb evakuering.

Olyckor

Olyckor uppstår plötsligt och oftast utan förvarning. Statistiken visar också att det är störst risk att råka ut för en olycka. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och använda skyddsutrustning. Det är billiga livförsäkringar! Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Bra hushållsberedskap är även brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen. Vi bor i ett vattenrikt område. Vattensäkerhet är viktigt!

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser. Utbrott av infektioner är globala problem. Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser. En allvarlig sjukdom som drabbar djur kallas epizooti. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Propaganda

Propaganda eller informationsoperationer är olika aktiviteter där medborgare utsätts för påverkan via media. Syftet är att få människor att agera enligt ett visst mål. Det är viktigt att vara medveten om att vi utsätts för propaganda. Var källkritisk till den information du nås av!

Väpnat angrep/krig

Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och i Sverige. Numer är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder i kraft, till exempel ransoneringslagen.

Ännu ej kända risker och hot

Det finns också risker och hot som ännu inte är kända. Skogsbranden i Västmanland eller flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 var nog otänkbara för de flesta innan de inträffade

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information