Brottsförebyggande arbete

Kommunen bedriver ett brottsförebyggande arbete på bred front och där flera verksamheter är inblandade. Arbetet syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är de enskilda.

Samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Här kan till exempel skolor, polisen, föreningar, bostadsföretag, organisationer, media, försäkringsbolag, näringslivet och inte minst föräldrar delta.

Samverkan med Polisen

Gullspångs kommun har tillsammans med Mariestad och Töreboda ett Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets uppdrag är att ange riktlinjer för kommunernas arbete samt att bibehålla och utveckla samverkan med Polismyndigheten.

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och en överenskommelse om samverkan mellan polisen och kommunen.

Problembild

Narkotika är ett ständigt närvarande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för mänskligt lidande, vård och behandlingar är stora. Ungdomars attityder till droger har förändrats och internet har lett till en ökning av tillgängligheten. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk.

Med "psykisk ohälsa" syftar vi på de ungdomar som upplever omfattande besvär med det psykiska välbefinnandet. Det kan handla om att man saknar sysselsättning, hamnat i socialt utanförskap eller inte orkar med vardagen utan överväger självmord som en utväg på sina problem.

I trafiken kommer polisen kommer att öka sin närvaro för att förebygga och upptäcka påverkade förare. Vilket även ökar möjligheten för polisen att upptäcka annan brottslighet.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Gullspångs kommun att särskilt fokusera på arbetet med att försöka hitta och hjälpa ungdomar i riskzon samt ungdomar med psykisk ohälsa. Polisen kommer att öka trafikövervakningen för att upptäcka påverkade förare.

Vi lovar att:

  • Samarbetet inom skola, polis och socialtjänst ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer att genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera föräldrar och personal som möter unga, om tidiga tecken på att unga riskerar hamna i missbruk.
  • Skola och socialtjänst ska förstärka arbetet med tidig upptäckt och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska delta vid skolans elevhälsomöten under 2020.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Jonathan Ryman
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetssamordning MTG

Linnéa Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0506-361 95
E-post: Linnéa Wiljén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Grannsamverkan​ - En del av samverkan mot brott.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster