Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghet och säkerhet

Kommunens krisberedskap

Kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor på många olika sätt. Bland annat finns en plan för hur kommunen ska organiseras och arbeta vid kriser och samhällsstörningar.

Kommunen bedriver mycket verksamhet som måste kunna upprätthållas även under svåra förhållanden. Det rör sig exempelvis om att kunna leverera vatten och fjärrvärme, att upprätthålla service till personer med hemtjänst/hemvårdsinsatser, att särskilda boenden kan fortsätta fungera och ta hand om brukarna.

Vid allvarligare händelser finns inte sällan ett stort intresse hos allmänhet och media. Kommunen försöker alltid kommunicera ett enat budskap. Det underlättar då att en person agerar som talesperson i relation till media.

Kommunen har tagit fram en plan för hur kriser ska kunna hanteras. Kommunen har också tagit fram ett dokument som beskriver det övergripande förberedande arbetet med krisberedskapsfrågor, se mer under fliken krisberedskap.

Kommunen arbetar med säkerhet och krishantering inom flera områden tillsammans med kommunerna Töreboda och Mariestad.

Verksamhetsansvariga är två säkerhetssamordnare som är anställda av Gullspångs kommun. Deras uppgift är att samordna säkerhetsarbetet och arbetet med krishantering i kommunerna. Några av de områden kommunen arbetar med beskrivs kortfattat via flikarna i menyn. Att det är tryggt och säkert i kommunen är allas vårt ansvar.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner är skyldiga att i början på varje ny mandatperiod sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och att rapportera den till länsstyrelsen. Analysen ska innehålla beskrivning av kommunen och dess geografiska område, hur analysen tagits fram, vilken samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunen, kritiska beroenden hos kommunens samhällsviktiga verksamhet, risker inom kommunen, sårbarheter och brister i krisberedskap samt eventuella behov av åtgärder med anledning av analysens resultat.

Detta redovisas i risk- och sårbarhetsanalysen för Gullspångs kommun under dokument här på sidan. Under mandatperioden 2015-2018 gjordes också en fördjupning vad gäller klimatförändringar och deras effekter på risker i kommunen samt förmåga att upprätthålla kommunal verksamhet.

Skadeanmälan

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta. Fylla i blanketten som du hittar under Relaterad information/dokument här på sidan. Skicka sedan in denna till kommunen så prövas ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-07

Relaterad information

Kontakt

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Din säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice-länkar till våra e-tjänster och blanketter

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Risk- och sårbarhetsanalysPDF