Råd

Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan och dialog och fokus på lösningar och framtiden.
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade näringslivet.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas perspektiv och ett sätt att stärka och bibehålla kommunens dialog med näringslivet. Samt att genom nätverk stärka dialogen mellan företagen i kommunen. Rådet utses av kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år. 

Kulturråd

Kulturrådet ska skapa förutsättningar för samverkan mellan kommunens kulturverksamheter, kulturföreningar, organisationer och studieförbund. Det ska vara ett rådgivande organ till kommunens Barn-, utbildning och kulturnämnd. Vidare är syftet att samordna och utveckla det kulturella utbudet för ett rikare kulturliv för kommunens invånare.

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Syftet med rådet är:

  • att rådet skall förstärka brukarnas inflytande i alla frågor som gäller äldre och funktionshindrade
  • att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • att rådet skall verka för att pensionärers och funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • att rådet skall initiera nya pensionärs- och handikappfrågor i nämnder och förvaltningar
  • att rådet skall vara remissorgan i frågor som i särskilt hög grad berör pensionärer och funktionshindrade
  • att rådet skall vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Ledamöter KPR

Björn Thodenius (M), ordförande
Jenni Strand (S)
Carina Gullberg (S)
Eric Mellberg (M)

Majvor Andersson, PRO Hova
Hans Eklund, Hova-Gullspång SPF
Birgit Götenstedt Dahllöf, PRO Otterbäcken
Kerstin Johansson, PRO Gullspång

Ersättare

Britt-Marie Bengtsson, PRO Hova
Britt-mari Isaksson, Hova-Gullspång SPF
Marit Jansson, PRO Otterbäcken

Brottsförebyggande rådet (MTG)

Som en del i folkhälsoarbetet har Gullspångs kommun tillsammans med Töreboda och Mariestads kommuner ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets politikergrupp består av två representanter från respektive folkhälsoråd i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt tre representanter från kommunernas gemensamma tekniska nämnd. Syftet med brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet är att ta initiativ till brottsförebyggande åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten för invånarna.

Ungdomsparlament

Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 7-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Folkhälsoråd

Välj "Folkhälsoråd" i menyn för mer information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Telefon: 0551- 362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Reglemente för KPR Pdf, 448.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Läs mer om näringslivsrådet
Läs mer om kulturrådet