Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personalutskott

Personalutskottet beslutar i följande ärenden med undantag för vad som delegerats till annan att besluta om:

  • Strategiska arbetsgivarfrågor d.v.s. personalpolitik, personalförsörjning, lönebildning, pensioner.
  • Initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett personalpolitiskt perspektiv.
  • Bereda ärenden inom sitt ämnesområde som skall behandlas av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen.
  • Bereder kommunens lönepolicy och följer upp dess tillämpning.
  • Utformar riktlinjer och anvisningar för lönepolicyn i stort.
  • Anger det lokala löneutrymmets storlek vid löneöversynsförhandlingarna, ger direktiv om inriktning och fördelning av löneutrymme, t.ex. satsningar på prioriterade verksamheter och grupper av anställda.
  • Förhandlar lönen för kommunchef.
  • Fattar beslut om utrymme för lönesättning som inte ingår inom utrymmet för löneöversynsförhandlingarna.
  • Utgör en arbetsgivarfunktion.

Utskottet har därutöver rätt att, inom vissa områden, på Kommunstyrelsens vägnar fatta beslut som delegerats till dem. Detta kan enbart gälla ärenden som inte är av principiell natur.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-26

Relaterad information

Kontakt

Carina Gullberg
Ordförande
Telefon: 0506-362 89
E-post: Carina Gullberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen