Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 februari 2024

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 19 februari kl 18:00 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Här hittar du länk till livesändning Länk till annan webbplats.. (Vi börjar sända från en ny kanal vid detta tillfälle)

Föredragningslista

§ 1. Val av justerare

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Anmälan om eventuellt jäv

§ 4. Aktuell information från kommunfullmäktige 2024

§ 5. Allmänhetens frågestund 2024

§ 6. Vård- och omsrogsnämnden äskande av investeringsmedel för låssystem inom ramen för detaljbudget 2024

§ 7. Riktlinje för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

§ 8. Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola Gullspångs kommun

§ 9. Ny taxa offentlig kontroll av livsmedel

§ 10. Handlingsplan suicidprevention 2024-2026

§ 11. Strategi för krisberedskap 2023-2026

§ 12. Arbetsmiljömål 2024-2026

§ 13. Motion om strategi för framtidens kompetensförsörjning

§ 14. Delgivning - Revisorernas granskning av miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

§ 15. Delgivning - Redovisning plan för bättre näringslivsklimat verksamhetsåret 2023

§ 16. Eventuella valärenden

 

Sidan senast uppdaterad: