Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 januari 2023

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 30 januari 20232 kl 18:00 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

§ 1. Parentation

§ 2. Val av justerare

§ 3. Godkännande av dagordning

§ 4. Anmälan om eventuellt jäv

§ 5. Aktuell information kommunfullmäktige 2023

§ 6. Investeringsbudget 2023 - Kammarkollegiet

§ 7. Investeringsbudget 2023 - komplettering i syfte att inrätta ett säkrare kommunhus med godkänd kommunal ledningsplats

§ 8. Ny kommunwebbplats www.gullspang.se

§ 9. Taxor och avgifter 2023 - musikskolan

§ 10. Revidering av reglemente för barn-, utbildning- och kulturnämnden

§ 11. Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente

§ 12. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§ 13. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§ 14. Motion gällande vägunderhåll

§ 15. Framställan till kommunfullmäktige om att få ha kvar politiska uppdrag

§ 16. Valärendet - Till Länsstyrelsen att utse ny ledamot i kommunfullmäktige

§ 17. Val till revisorer för Gullspångs kommun samt val av revisorer för stiftelser mandatperioden 2023-2026

§ 18. Val till revisorer till Gullspångsbostäder AB

§ 19. Val till revisorer Skagerns Energi AB mandatperioden 2023-2026

§ 20. Val till valnämnd mandatperioden 2023-2026

§ 21. Val till arvodeskommittén mandatperioden 2023-2026

§ 22. Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden mandatperioden 2023-2026

§ 23. Val av ledamöter och ersättre i miljö- och byggnadsnämnden mandatperioden 2023-2026

§ 24. Val till den gemensamma avtalsnämnden MTG mandatperioden 2023-2026

§ 25. Val till lantmäteriförrättnningar gällande gode män för tätortsförhållanden jord- och skogbruksfrågor mandatperioden 2023-2026

§ 26. Val till Tolkförmedling väst mandatperioden 2023-2026

§ 27. Val till ombud till årsmötet och nominering till styrelsen för Vänersamarbetet

§ 28. Val till kooperativa hyresrättsföreningen Gullspång-Hova äldrebostäder

§ 29. Val til idrottsplatskommittéer för mandatperioden 2023-2026

§ 30. Val till begravningsombud mandatperioden 2023-2026

§ 31. Val till Vänerhamn AB styrelsen för mandatperioden 2023-2026

§ 32. Val till Hova utveckling AB för mandatperioden 2023-2026

§ 33. Val till Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats

§ 34. Delgivning beslut om förordnande som borgerliga vigselförrättare

Maria Gustafsson, ordförande


Sidan senast uppdaterad: