Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 27 januari 2020

Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun sammanträder måndagen den 27 januari kl 18.30 i sessionssalen, Torggatan 19, kommunledningskontoret i Hova. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet kommer att sändas via webb-TV.

Dagordning och handlingar är tillgängliga på kommunens hemsida, länk till sammanträdeshandlingar. Handlingarna finns även att ta del på kommunledningskontoret i Hova.

Följ denna länk för att komma till webbsändningen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föredragningslista

§ 1. Val av justerare

§ 2. Godkännande av dagordning

§ 3. Anmälan om eventuellt jäv

§ 4. Aktuell information kommunfullmäktige 2020

§ 5. Information från LSS-verksamheten

§ 6. Ansökan om kommunal borgen från fiberföreningen Thasse ekonomisk förening

§ 7. Ansökan om kommunal borgen för Paddelhall

§ 8. Budgetinformation

§ 9. Utökning av Hova förskola med ytterligare en avdelning på grund av ökat barnantal

§ 10. Taxa för tillsyn av försäljning av läkemedel

§ 11. Taxa enligt livsmedelslagen 20016:804 och förordning 2006:1166

§ 12. Plan- och bygglovstaxa år 2020, dnr 2019. MBN1716

§ 13. Hemleverans av matlådor utan biståndsbeslut

§ 14. Avgift för leverans av matlådor

§ 15. Taxor för kostverksamheten 2020

§ 16. Motion riva ner bygga upp

§ 17. Motion om att införa förbud mot offentligt tiggeri

§ 18. Svar på motion Vandrarhem i Gullspång

§ 19. Blankett för begäran om partistöd med skriftlig redovisning samt granskningsintyg

§ 20. Intern kontrollplan med reglemente för Gullspångs kommun

§ 21. Reglemente för överförmyndarnämnden

§ 22. Nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ägardirektiv för Vänerhamn AB

§ 23. Ej verkställda beslut 2019 rapporter till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)

§ 24. Fyllnadsval ordinarie ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

§ 25. Fyllnadsval ersättare i arvodeskommittén

§ 26. Fyllnadsval kommunfullmäktiges valberedning ordförande och ersättare

§ 27. Fyllnadsvavl Gullspångsälvens vattenvårdsförbund ordinarie ledamot

§ 28. Delgivning- Nya ersättare i kommunfullmäktige

§ 29. Delgivning - Räddningstjänsten Östra Skaraborg delårsrapport 2019

Ann-Christin Erlandsson

OrdförandeSidan senast uppdaterad: 2020-01-29