Nybyggaranda i Otterbäcken

Ett område för ett 40-tal nya tomter för bostäder i Otterbäcken utvecklas

Kommunfullmäktige har den 14 juni tagit ett historiskt beslut om att utveckla området i södra Otterbäcken för upp till ett fyrtiotal tomter för bostäder. Nu får fler chansen att bosätta sig i vackra omgivningar nära Vänern.

På uppdrag av Gullspångs kommun planerar och projekterar Verksamhet Teknik ett nytt bostadsområde inom planen för Gallernäset 1:19 i södra Otterbäcken. Som grund för projekteringen ligger detaljplanen för området samt den förstudie som tagits fram parallellt med planarbetet.

Beslutet innebär godkänd investering för exploateringen på 19,1 MSEK, att utöka Tekniska nämndens investeringsram med 17,9 MSEK samt att uppdra till Tekniska nämnden att genomföra exploateringen inom beviljad investeringsram. 1,2 MSEK förs till kommunstyrelsen för marknadsföring, försäljning och fastighetsbildning.

Projektets styrgrupp är KSAU och projektgruppen består av Teknisk chef, Projektledare, Chef investeringsprojekt, VA-chef, Gatuchef och Kommunchef Gullspång.

Information om intresseanmälan och tomtkö kommer att läggas ut på kommunens hemsida under sommaren.


Sidan senast uppdaterad: