Redovisning av resultatet av medborgarlöftet 2019

Inför 2019 lovade polisen och Gullspångs kommun att ha särskilt focus ungdomar i riskzon, ungdomar med psykisk och ohälsa och påverkade förare i trafiken.

Detta har polisen gjort under 2019:

 • Sex riktade insatser utifrån uppkommen problembild, syfte att upptäcka unga i riskzon.
 • Utifrån problembild genomfört 17 insatser/spaningsuppdrag, mot kända platser och individer.
 • Genomfört 138 riktade eller spontanatrafikinsatser inom Gullspångs kommun. Resultat: 81 ärenden rörande rattfylleri och olovlig alt. grov olovlig körning.

 • 16 informationsmöten riktade till elever, personal och föräldrar.

 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande besök i skolmiljö och på platser där unga träffas och vistas.

 • Två möten mellan polis och kommunen i syfte att stärka arbetet med SSPF (skola, sociala verksamheter, polis och fritid).

 • Tre möten (information & uppföljning) med det gemensamma BRÅ och Folkhälsoråd för politiker och tjänstemän.


Individ och familjeomsorgen, Unga vuxna 18-30 år:

 • Beviljat nio insatser gällande öppenvård (stödsamtal med socialsekreterare & beroendecentrum).

 • Beviljat fem insatser behandlingshem.

 • Beviljat 20 insatser boende (sociala kontrakt och skyddat boende)

 • Beviljat 18 insatser med kontaktperson


Individ och familjeomsorgen, Barn och unga:

 • Beviljat 1 insatser med särskilt kvalificerad kontaktperson

 • Beviljat 6 insatser med kontaktperson
 • Beviljat sju insatser med stödkontakt med socialsekreterare

 • Familjebehandling tio stycken

 • Drogtest två stycken

 • Beviljat 1 insats RePulse

 • Placering familjehem SoL fyra stycken

 • Kontaktfamilj två stycken

 • Stödboende två stycken

 • HVB-boende 1 placering

 • Beviljat 1 insats beroendecentrum

Tillsammans lovar vi att under 2020 fortsätta arbetet och insatserna för att förebygga så att ungdomar inte hamnar i missbruk och kriminalitet, samt att arbeta mot problemet med påverkade förare i trafiken.

Sidan senast uppdaterad: