Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola och skola samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola och fritidshem i Gullspångs kommun. Undervisning bedrivs som vanligt i förskola och grundskola.

Om situationen i Gullspångs kommun ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, skola och fritidshem kommer det att kommuniceras via skolorna.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Om du som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar så ska du stanna hemma i minst sju dagar efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Om du har varit sjuk men inte haft covid-19: stanna hemma så länge du är sjuk, du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk.

Ovan gäller förutsatt att du i övrigt är frisk och inte har nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller sjukdom som påverkar ditt immunförsvar.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Nationella proven ställs in

Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2020. Det betyder att inga prov kommer att genomföras från och med den 30 mars till och med den 30 juni. Nationella prov som genomförts i sin helhet innan den 30 mars används på vanligt sätt som en del av underlaget för betygssättning. För elever som inte gjort proven används andra bedömningsunderlag. Detta gäller alla skolformer där nationella prov genomförs, det vill säga i grundskolans åk 3, 6 och 9, i gymnasieskolan, i svenska för invandrare (sfi) och i komvux på gymnasial nivå.

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasieskolan har en period under våren 2020 bedrivit undervisning på distans. Folkhälsomyndigheten hävde beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Gymnasieutbildning på plats på skolorna blir därmed aktuellt i och med höstterminsstarten om inte nya rekommendationer om distansutbildning kommer från Folkhälsomyndigheten.

Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-06