Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Trygghet och säkerhet

Kommunens krisberedskap

Kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor på många olika sätt. Bland annat finns en plan för hur kommunen ska organiseras och arbeta vid kriser och samhällsstörningar.

Kommunen bedriver mycket verksamhet som måste kunna upprätthållas även under svåra förhållanden. Det rör sig exempelvis om att kunna leverera vatten och fjärrvärme, att upprätthålla service till personer med hemtjänst/hemvårdsinsatser, att särskilda boenden kan fortsätta fungera och ta hand om brukarna.

Vid allvarligare händelser finns inte sällan ett stort intresse hos allmänhet och media. Kommunen försöker alltid kommunicera en enat budskap. Det underlättar då att en person agerar som talesperson i relation till media.

Kommunen har tagit fram en plan för hur kriser ska kunna hanteras, se högerspalten. Kommunen har också tagit fram ett dokument som beskriver det övergripande förberedande arbetet med krisberedskapsfrågor, se högerspalten.

Kommunen arbetar med säkerhet och krishantering inom flera områden tillsammans med kommunerna Töreboda och Mariestad.

Verksamhetsansvariga är tre säkerhetssamordnare som är anställda av Gullspångs kommun. Deras uppgift är att samordna säkerhetsarbetet och arbetet med krishantering i kommunerna. Några av de områden kommunen arbetar med beskrivs kortfattat via länkarna i menyn till vänster. Att det är tryggt och säkert i kommunen är allas vårt ansvar.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner är skyldiga att i början på varje ny mandatperiod sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och att rapportera den till länsstyrelsen. Analysen ska innehålla beskrivning av kommunen och dess geografiska område, hur analysen tagits fram, vilken samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunen, kritiska beroenden hos kommunens samhällsviktiga verksamhet, risker inom kommunen, sårbarheter och brister i krisberedskap samt eventuella behov av åtgärder med anledning av analysens resultat.

Detta redovisas i risk- och sårbarhetsanalysen för Gullspångs kommun under dokument här på sidan. Under mandatperioden 2015-2018 görs också en fördjupning vad gäller klimatförändringar och deras effekter på risker i kommunen samt förmåga att upprätthålla kommunal verksamhet.

Trygghetsundersökning
Polisen genomför för närvarande en trygghetsundersökning i Gullspångs kommun. Syftet är att bättre kunna hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i kommunen. Om du är boende eller vistas mycket i kommunen får du gärna besvara enkäten. Alla svar är anonyma. Klicka på länken "Trygghetsundersökning" för att delta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18

Relaterad information

Kontakt
Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post:Säkerhetsamordning MTG

Christian Swidén
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument

Risk- och sårbarhetsanalysPDF
Riktlinjer för säkerhetsarbetetPDF

Länkar

Din säkerhet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trygghetsundersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun