Vänerlaxen

I Vänern förekommer både lax och öring. Laxen känns bland annat igen på den mer insvängda stjärtfenan och avsaknaden av fläckar under sidolinjen. Öringen har kraftigare stjärtspole och ofta fläckar under sidolinjen. I vardagslag kallas både lax och öring från Vänern, "Vänerlax". I själva verket rör det sig alltså om två olika arter.

Insjölevande stammar av lax förekommer idag endast på några få ställen i Europa och Nordamerika. Flera av de insjölevande laxstammarna har påverkats av vattenkraftsutbyggnad och finns idag kvar endast genom odling. De kvarvarande stammarna i Vänern, Klarälvslaxen och Gullspångslaxen uppstod för cirka 8000 år sedan då Vänern genom landhöjningen avsnördes från havet. Genom utbyggnaden av vattenkraften i Gullspångsälven har laxens och öringens lekmöjligheter begränsats, men aldrig utplånats helt. Idag utgör det vilda beståndet mindre än 1 procent av Vänerns laxar.

Gullspångslaxen är den mest skyddsvärda och också den mest sårbara av stammarna. Den går inte säkert att skilja från Klarälvslaxen genom utseendet, men kännetecknas bland annat av att den växer snabbt och kan bli storvuxen. Också Gullspångsöringen har ett stort bevarandevärde, inte minst från fiskevårdssynpunkt.

Spridd över hela världen

Genom sina egenskaper har Gullspångslax och Gullspångsöring blivit populära bland sportfiskare inte bara i Sverige utan också i andra delar av Europa samt i Nordamerika. Gullspångslaxen finns sedan 70-talet bland annat i de stora sjöarna i USA där lax på över 19 kilo fångats.

De utsättningar av Gullspångslax och öring som görs baseras på ett begränsat avelsmaterial. För att avelsmaterialet skall kunna förnyas och bibehålla sina goda egenskaper krävs att det viltlevande beståndet stärks och att den genetiska variationen bibehålls. Att skydda och stärka det viltlevande beståndet är inte bara biologiskt motiverat, det är också ett led i ett långsiktigt arbete med fiskevård i Sverige och andra länder.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Håkan Magnusson
Miljöutredare
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Anders Stagen
Naturvårdsförvaltare
Telefon: 031-60 50 00

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden