Gullspångslaxen

Fångad Gullspångslax  Foto: Robert Skogh

I Gullspång kan man lära sig mer om den unika Gullspångslaxen. Läs mer under Relaterad information här på sidan under länken Gullspångslaxen.

Var finns Gullspångslaxen?

Genom Gullspångs samhälle rinner Gullspångsälven som förbinder de båda sjöarna Skagern och Vänern med varandra. Under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm i Gullspång för att utvinna vattenkraft ur den stora Gullspångsforsen. Därmed blockerades Gullspångslaxens naturliga väg till lekplatsen i sjön Skagern och delar av älvfåran torrlades.

Laxtrappan

För att bevara laxstammen har en laxtrappa anlagts i den nedre och brantaste delen av Gullspångsforsen. Laxtrappan har byggts genom att Gullspångsforsens botten sprängts ut stegvis och att små bassänger skapats genom gjutna "trappsteg". Hela minimivattenföringen släpps fram genom fiskvägen, vilket underlättar för lax och öring att hitta upp. Tillsammans med de åtgärder som genomförs i Gullspångsforsen innebär detta att nya lek- och uppväxtområden skapas i en tidigare torrlagd del av älven. Laxen och öringen skall nu åter kunna vandra upp hit för att leka.

Gör gärna ett besök vid laxtrappan och promenera sedan upp till lekplatsen cirka 200 meter uppströms. Under laxens lektid i oktober och en bit in i november vandrar laxen från Vänern upp i Gullspångsälven för att leka. Under denna tid kan man få syn på fiskarna i vattnet.

Projekt Gullspångslaxen

Mellan åren 2003 och 2008 bedrevs Projekt Gullspångslaxen med syfte att förbättra lek- och uppväxtmöjligheten för de vilda stammarna av Gullspångslax och Gullspångsöring. Fisken har trängts tillbaka på grund av kraftverksutbyggnader under tidigt 1900-tal som skapat vandringshinder och byggt bort lek- och uppväxtplatser.

Projektet innebar följande:

  • En förändrad tappning vid Gullspångs vattenkraftverk så ett det blev ett jämnare vattenflöde sommartid i Stora och Lilla Åråsforsen.
  • Anläggande av en fiskväg samt restaurering av lek- och uppväxtområden i den mestadels torrlagda forsen i Gullspångs tätort.
  • En minimitappning på 3 m3/s genom Gullspångsforsen infördes i vattendomen för Gullspångs kraftverk.
  • Bildandet av naturreservatet Gullspångsälven vilket går utmed älven från mynningen upp till kraftverksdammen i Gullspång. Reservatet innehåller förutom älvfåran även strandskog och hagmarker.
  • Uppföljning i form av årliga elfisken och bottenfaunaundersökningar

Samarbetspartners

Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, dåvarande Fiskeriverket, Fortum, Gullspångs kommun, Gullspångsälvens fiskevårdsområdesförening med flera parter. Projektet kostade sammanlagt cirka 50 miljoner och finansierades av staten, Fortum, Gullspångs kommun och Laxfond Vänern.

Resultat

Den tidigare torrlagda gamla åfåran förbi kraftverket har nu återuppstått som Gullspångsforsen med goda lek- och uppväxtmöjligheter för bland annat Gullspångslax och öring. Observationer och elfiske har visat på att området fungerar som lekområde och tätheten når det uppsatta målet på 100 lax- och öringungar/100m2.

I Åråsforsarna har tätheterna av lax och öring ännu inte svarat på åtgärderna varför ytterligare insatser kan behövas. En mindre sidokanal intill Lilla Åråsforsen ställdes i ordning under 2011-2012.

Framtiden

Det bedöms fortfarande behövas åtgärder för att bevara Gullspångslax och Gullspångöring då bestånden fortfarande är mycket svaga. En förvaltningsgrupp finns bildad som samarbetar om skötsel och förvaltning av naturreservatet.

Läs mer om projektet under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information