Buller

Ljud finns i princip ständigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller. Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person.

Buller kan komma från till exempel fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till svårigheter att koncentrera sig och till sömnstörningar. Buller kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Riktvärden

Det finns ett antal riktvärden framtagna för buller som till exempel i bostäder, från industrier, byggarbetsplatser och trafik samt för publika arrangemang. Riktvärdena för buller från verksamheter tar normalt upp ljudvärden vid fasad och inomhus för bostäder. Dessa riktvärden har tagits fram av Naturvårdsverket, Boverket och Socialstyrelsen (bullerfrågorna ligger dock numera under Folkhälsomyndigheten).

Kommunens arbete

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder mot buller. Vid befogade klagomål kan miljö- och byggnadsnämnden kräva att ägaren till fastigheten eller den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att minska de störande ljudnivåerna.

Sidan senast uppdaterad: