Parkering

I Gullspång är det gratis att parkera i centrum men parkeringen är tidsbegränsad.

Tidsbegränsning 24 timmar

På gator, vägar och allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman får du parkera vardagar högst 24 timmar i följd. Gäller inte vardag före söndag- och helgdag. Avvikelser anges på tilläggstavla.

Parkering rörelsehindrad

Reserverade platser för rörelsehindrad får bara användas av person med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringen på torget har upphört

Torget är numera är bilfritt. En ny stor parkering har skapats bakom bankhuset med infart från Bankgatan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information