Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses alla typer av verksamhet som på något sätt innebär en fara för människans hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Industrier, verkstäder, bensinstationer och lantbruk är exempel på några verksamheter som räknas som miljöfarliga och som kan leda till:

  • utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten)
  • föroreningar av mark, luft eller vatten
  • skada för omgivningen av annat slag, exempelvis ljus, lukt, buller eller strålning.

Du som driver miljöfarlig verksamhet har ett egenansvar att känna till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige. Det är miljöbalken som styr allt som kan ha en negativ påverkan på hälsan och miljö. Bland annat omfattar reglerna miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor.

Behöver jag anmäla eller söka tillstånd?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Nedan ser du vad som gäller för de olika verksamhetstyperna:

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan.

Du kan ta reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig genom att titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251). Se länk.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan görs minst sex veckor innan verksamheten startar. Du kan göra en anmälan på en särskild blankett som du hittar via e-tjänsten under Relaterad information här på sidan. Din anmälan ska innehålla uppgifter, tekniska beskrivningar och ritningar för att handläggningen ska gå snabbt och smidigt. En korrekt ifylld anmälan är viktigt för att kommunen ska kunna göra en korrekt bedömning av verksamhetens typ, storlek och miljöeffekter.

Även ändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du på samma blankett som där du anmäler miljöfarlig verksamhet.
Tänk också på att det kan krävas bygglov eller anmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad (läs mer under Bygga & Bo).

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över för samtliga C- och U-verksam-heter (se ovan) samt de B-verksamheter som kommunen har övertagit tillsynen från Länsstyrelsen. Under tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens miljöpåverkan, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll.

Under tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens miljöpåverkan, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll.

Avgifter och taxor

I samband med att tillsyn görs hos en verksamhet har miljöförvaltningen rätt att ta ut en avgift.

Egenkontroll

Du som bedriver en verksamhet som antingen är anmälnings- eller tillståndspliktig måste ha ett skriftligt program för egenkontroll. Egenkontrollen är viktig att ta hänsyn till för att säkerställa att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut. Under rubrikerna "Avfall", "Cisterner & kemikalier" och "Buller" finns mer information. Det finns information på Naturvårdsverkets hemsida om verksamhetsutövares egenkontroll. Du hittar länken under Relaterad information.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom sex veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.