Samverkansprojekt inom Bioenergi

Projektägare

Gullspångs kommun är projektägare till: Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken

Projektet/fördjupande förstudien

Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken är ett initiativ som har växt fram ur ett annat projekt men som nu går in i en ny fas.

Flertalet möten har under projekttiden ägt rum och kommer att äga rum där projektledande organisation IVL Svenska Miljöinstitutet fortlöpande presenterat fakta och tillsammans med deltagare för diskussioner om hur projektet skulle kunna resultera i något konkret. Projektets övergripande mål har varit att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara ut ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.

IVL kommer i slutet av projektet att presentera resultaten av råvarukartläggning, teknikval, affärsmodeller, tekno-ekonomisk bedömning och miljöbedömning. Två case kommer att presenteras, vilka har getts extra fokus under projektet – en pyrolysanläggning baserad på skogsrester och en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) baserad på avfall och restprodukter. Under kommande slutseminarie kommer mötet att öppna upp för en diskussion om nästa steg för en potentiell anläggning, med fokus på flytande biogas.

Projekttid

Juni 2021 fram till hösten 2022 inkluderat tid för rapportering. Uppstart med projektpartners och projektledande organisation ägde rum 4 oktober. 

Inbjudan avslutningsseminarie

Den 20 juni kommer ett avslutningsseminarie att hållas i Hova. Är du intresserad av att delta är du välkommen att

Plats: Briq Hotell, Finells väg 14, Hova centrum (Gullspångs kommun)
Datum: Måndag 20 juni
Tid: 12:00, start med gemensam lunch
Anmälan: Senast 16 juni via kommunens Samhälls- och näringslivsansvarig Katariina Ikonen katariina.ikonen@gullspang.se

Media är välkomna att delta från 13:00 i samband med seminariets start.

Projektledare

IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare.

Finansiering

Projektet finansieras av Gullspångs kommun, Leader Nordvästa Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Projektpartners som deltar i projektet investerar i egen tid genom att bidra med viktig kompetens och viss projektstyrning.

Projektpartner

VOLVO, OKQ8 och MOELVEN är externa projektpartners som löpande deltar vid olika projektmöten. Även representanter från kommunalförbundet Skaraborg och Business region Skaraborg är med i och känner till projektet.

Styrning och ledning

Projektet har en tillsatt politisk styrgrupp som kommundirektör bjuder in vid olika tillfällen. Även kommunens presidie har vid olika tillfällen deltagit under projektmöten samt fått information hur projektet framskrider.

Kommundirektör är tillsammans med projektledande organisation sammankallande och har det övergripande projektansvaret.

Mats Öman
Kommundirektör
Gullspångs kommun


Logotyper på aktörer som finansierar bioenergiprojektet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mats Öman
Kommundirektör
Telefon: 0506 36 287
E-post: mats.oman@gullspang.se

Ansvarig nämnd

Dokument

Länkar