Samverkansprojekt inom Bioenergi

Projektägare

Gullspångs kommun är projektägare till: Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken

Projektet/fördjupande förstudien

Fördjupad förstudie Investeringskoncept med affärsmöjligheter för en Bioenergianläggning i Otterbäcken är ett initiativ som har växt fram ur ett annat projekt och övergått till nytt projekt.

Projektets uppstartsmöte ägde rum den 4 oktober 2021 och därefter har löpande möten ägt rum. IVL Svenska Miljöinstitutet har fortlöpande presenterat fakta och fört diskussioner tillsammans med alla deltagare. Projekts övergripande mål har varit att utvärdera förutsättningarna för att bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. I projektet har man även gjort en utredning för att ta fram kommersiellt relevanta investeringskoncept för en bioenergikombinatanläggning i Otterbäcken.

Som utgångspunkt i projektet har man utgått från en äldre förstudie där förutsättningarna för en bioenergikombinatanläggning som producerar torrefierad biomassa undersöktes. Kunskaperna från tidigare studie har i projektet kompletterats med nya kartläggningar av relevanta tekniker och lokala råvaror.

Projekttid

Juni 2021 fram till hösten 2022 inkluderat tid för rapportering. Projektets uppstartsmöte ägde rum den 4 oktober 2021.

Projektrapport Bioenergianläggning Otterbäcken publiceras 2022-09-21 och finns bifogad under dokument.

Projektledare

IVL Svenska Miljöinstitutet är projektledare.

Finansiering

Projektet finansieras av Gullspångs kommun, Leader Nordvästa Skaraborg och Västra Götalandsregionen. Projektpartners som deltar i projektet investerar i egen tid genom att bidra med viktig kompetens och viss projektstyrning.

Projektpartner

VOLVO, OKQ8 och MOELVEN är externa projektpartners som löpande deltar vid olika projektmöten. Även representanter från kommunalförbundet Skaraborg och Business region Skaraborg är med i och känner till projektet.

Styrning och ledning

Projektet har en tillsatt politisk styrgrupp som kommundirektör bjuder in vid olika tillfällen. Även kommunens presidie har vid olika tillfällen deltagit under projektmöten samt fått information hur projektet framskrider.

Kommundirektör är tillsammans med projektledande organisation sammankallande och har det övergripande projektansvaret.

Logotyper på aktörer som finansierar bioenergiprojektet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mats Öman
Kommundirektör
Telefon: 0506 36 287
E-post: Mats Öman

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Rapport Bioenergianläggning Otterbäcken Pdf, 1.3 MB.