Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Typ av lokaler

Exempel på anmälningspliktiga lokaler:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, verktyg för piercing eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälan

Anmälan ska ske skriftligen till Verksamhet miljö- och bygg innan en verksamhet påbörjas i lokalen. Kravet på anmälan regleras i enligt 38 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Syftet med anmälan

Syftet med anmälan är att uppmärksamma Verksamhet miljö och bygg på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuellt belopp hittar du i Taxebilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 38 § FMH. Se under Relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-02

Relaterad information