Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Om du har planer på att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling måste du i förväg anmäla detta till oss på miljö- och bygg.

Med hygienlokaler menas lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling så som hårvård, akupunktur massage, solarium och tatuering. Kommunen ansvarar för tillsyn över samtliga verksamheter, men alla är inte anmälningspliktiga.

Anmäl din verksamhet

Har du planer på att starta, ändra eller bygga ut verksamhet för hygienisk behandling är du i flera fall skyldig att anmäla detta till kommunen. Kommunen behöver ha din anmälan minst sex veckor innan verksamhetens start eller förändringens genomförande. Kravet på anmälan regleras enligt 38 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du har även anmälningsplikt gäller om du planerar flytta din befintliga verksamhet från din befintliga lokal till en annan.

Anmälningsplikten gäller i första hand verksamheter där det finns risk för blodsmitta. Syftet med anmälningsplikten är även att kommunen som tillsynsmyndighet ska ha möjlighet att lämna synpunkter, råd och instruktioner innan verksamheten startar. Utöver det finns det krav på din lokals inredning, hantering av redskap samt på den personliga hygienen.

Skriftlig anmälan gäller

Anmälan ska ske skriftligen till oss på blankett som du hittar under e-tjänsten under Relaterad information här på sidan, innan en verksamhet påbörjas i lokalen.

Exempel på verksamheter där anmälningsplikt gäller:

Exempel på anmälningspliktiga lokaler:

  • Akupunktur
  • Fotvård
  • Solarier
  • Tatueringar
  • Piercing
  • Bassängbad

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Mobil verksamhet

Om din verksamhet innebär att du tar med dig verksamheten till andra kommuner som exempelvis i husbil, ska detta anmälas till den kommun du kommer till och utför arbetet i. Om din verksamhet går ut på hembesök eller liknande ska även detta anmälas till den kommun där du lagrar och rengör din utrustning.

Syftet med anmälan

Syftet med anmälan är att uppmärksamma Verksamhet miljö och bygg på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuellt belopp hittar du i Taxebilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 38 § FMH. Se under Relaterad information på sidan.

Sidan senast uppdaterad: