Projekt Askevik Moviken

Kommunen har en skyldighet att upprätta VA-försörjning till en större och samlad bebyggelse enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt Mariestad, Töreboda och Gullspångs VA-plan ska 13 fastigheter i Askevik ingå i ett verksamhetsområde för vatten-och spillvattenavlopp i Gullspångs kommun.

Bakgrund

Ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen är det geografiska område inom vilket kommunen har ansvaret för att ordna med VA-tjänster. Kommunens skyldigheter att upprätta verksamhetsområde styrs av sjätte paragrafen i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

"6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning."

Tider och arbetsplanering

Anläggandet av kommunala dricks- och spillvattenledningar kommer att ske mellan 2019-2020. Kommunen beräknar med att driftsätta de berörda fastigheterna under våren 2021.

Teknisk lösning

Det kommer anläggas överföringsledningar för dricks- och spillvatten från Sjötorp till Moviken och mellan Moviken och Askevik.

Aktuellt


  • Anläggning av allmänna VA-ledningar och samråd
    Nu har grävning och anläggning av VA-ledningar påbörjats vid Askevik i Gullspångs kommun.
    Läs mer

  • Anläggning av VA-ledningar mellan Sjötorp och Moviken
    Överföringsledningen började att anläggas i slutet av maj och sträckan mellan Sjötorp och Moviken planeras att vara färdig i november.
    Läs mer

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden