Enskilt avlopp

Infiltrationsbädd

Inom de större tätorterna i kommunerna finns det kommunala vatten- och avloppsledningar. Om du däremot bor på landet, utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet, måste du rena avloppsvattnet i en enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid verksamhet miljö och bygg i god tid innan du ska anordna en ny avloppsanläggning eller ändra en som redan finns.

Olika typer av avloppsanläggningar

De vanligaste anläggningstyperna är så kallade markbäddar och infiltrationsanläggningar. Om de anpassas till markförutsättningarna och utformningen och belastningen är riktig fungerar dessa anläggningar som regel bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden. I vissa lägen ställs speciellt höga renings-krav så kallad hög skyddsnivå. Där krävs det i regel någon form av minireningsverk eller kompletterande fosforrening. Ett alternativ i dessa lägen kan också vara en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk/dusch- och tvättvatten.

Tillstånd och anmälan

Du behöver ansöka om tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att:

  • Inrätta avloppsanordning till vilken WC ska anslutas (hit räknas även att ersätta ett gammalt avlopp med ett nytt)
  • Ansluta WC till befintlig avloppsanordning

Du behöver lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att:

  • Inrätta avloppsanordning till vilken WC ej är anslutet
  • Ändra en avloppsanordning

Observera att arbete med att nyanlägga eller göra om en avloppsanläggning inte för påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden meddelat ett beslut.

Miljösanktionsavgifter

Den som bygger avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta miljö tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten, får man betala för miljökontorets handläggning av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljökontoret besluta om förbud mot att använda den. Miljösanktionsavgiften ligger f.n. på 3 000 - 5 000 kronor.

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avlopp sker genom de entreprenörer kommunen har avtal med, se länk under Relaterad information.

Tömningsintervall

Mariestads kommun: 1 gång/år

Töreboda kommun: 1 gång/år

Gullspångs kommun:1 gång/år

Smittspridning och övergödning

Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan leda till smittspridning. I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan ge upphov till sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor och ibland även kväve, till vattendrag och sjöar. Detta bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte upp-kommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra in-rättningar utföras. Om du anlägger ett nytt avlopp eller ändrar ett befintligt måste du söka tillstånd eller göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Hur går det till?

Information om tillstånd och anmälan finns i informationsskriften ”Information till fastighetsägare”, se länk.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom fyra veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Ansökan samt anmälan om installation eller ändring i den enskilda avloppsanläggning hittar du via Självservice som du hittar under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
AÖS Slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för enskilda avlopp

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Enskild avloppsanläggning, ansökan/anmälan installation eller ändring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.