Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07