Södra Otterbäcken

Detaljplaneförslaget för Gallernäset syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av bostäder samt utveckling av den befintliga campingplatsen.

Efter att förslag till detaljplan för Detaljplan för Gallernäset 1:19, Otterbäckens tätort, Gullspångs kommun varit föremål för en kompletterande granskning planeras beslut om antagande av planen. Planförslaget avses att behandlas på kommunfullmäktige den 23 november 2020.

Detaljplanens huvudsyfte

Ett förslag till detaljplan har upprättats på fastigheten Gallernäset 1:19, Söder om Barfotens camping. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av bostäder samt utveckling av befintlig campingplats.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Antagande

Så kan du påverka

Planförslaget samråddes mellan den 1 januari 2018 och den 25 februari 2018 och granskades initialt mellan den 21 november 2018 och den 14 december 2018. Den nya granskningen genomfördes mellan den 15 juli 2019 och den 23 september 2019.

Alla preliminära antagandehandlingar finns att ladda ner på denna sida. Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-16

Relaterad information