Kvarteret Magistern

Volymskiss föreställande en möjlig utbyggnad av allaktivitetshallen

I syfte att utöka möjligheten till byggnation inom södra delen av Gullstenskolans skolområde tas en ny detaljplan fram.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att utöka byggrätten inom södra delen av Gullstenskolans skolområde. Ny bebyggelse ska vara kopplad till skolverksamheten.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på länkarna i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunfullmäktige antog planförslaget på sammanträdet den 23 november. Planen vinner laga kraft den 18 december. Sista dagen för att överklaga planen är den 17 december.

Aktuellt planförslag fanns tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 28 juli 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs nu och kommentars i ett granskningsutlåtande.

Detaljplaneförslaget var aktuellt för samråd under april och maj 2020. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information