Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Magistern

Volymskiss föreställande en möjlig utbyggnad av allaktivitetshallen

I syfte att utöka möjligheten till byggnation inom södra delen av Gullstenskolans skolområde tas en ny detaljplan fram.

Detaljplanens huvudsyfte

Planförslaget syftar till att utöka byggrätten inom södra delen av Gullstenskolans skolområde. Ny bebyggelse ska vara kopplad till skolverksamheten.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på länkarna i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände vid samnträde den 14 oktober antagandehandlingar. Ärendet kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 4 november 2020 och i kommunfullmäktige den 23 november 2020. De preliminära antagandehandlingarna finns tillgängliga på denna sida under relaterad information samt i Hova och Gullspångs bibliotek.

Aktuellt planförslag fanns tillgängligt för granskning mellan den 18 juni och den 28 juli 2020. Under granskningen inkomna synpunkter sammanställs nu och kommentars i ett granskningsutlåtande.

Detaljplaneförslaget var aktuellt för samråd under april och maj 2020. Under samrådet inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, som hör till granskningshandlingarna.

Samtliga granskningshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-15

Relaterad information