Fagersand

Gällande detaljplan för Fagersand 1:2 består bland annat av planlagd naturmark med enskilt huvudmannaskap. Delar av planen föreslås att upphävas.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av del av detaljplanen för Fagersand 1:2 m.fl., är att möjliggöra för fastighetsreglering så kommunen kan lösa in allmän platsmark i form av naturmark som i nuläget är planlagt med enskilt huvudmannaskap.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 2021-11-16 till 2021-12-08. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagens 5 kapitel som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samrådet är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Postadress

Kommunstyrelsen
Gullspångs kommun
Box 100
542 21 Mariestad

Samrådshandlingar

Planbeskrivning samråd Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta samråd Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsremiss Pdf, 518 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta