Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen av förslag till byggnadsplan är att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad samt högre byggnadshöjd inom befintlig kvartersmark med markanvändning bostadsändamål. Syftet är att skapa mer flexibel detaljplan och öka dess genomförbarhet.

Detaljplanen är under antagande

Kommunfullmäktige har den 29 maj 2023, Kf § 116 beslutat att anta ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 1:1 och 2:1, Gullspångs kommun. Beslutet tillkännagavs genom anslag på kommunledningskontoret i Hova den 31 maj 2023. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas, överklagan skall ha inkommit till kommunen senast den 21 juni 2023. För mer information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet, se antagandemeddelande under relaterad information.