Delebäckstorp

Delebäckstorp är ett fritidshusområde utmed Skagerns västra strand där förutsättningar för bostadsbebyggelse är tänkt att förändras. Både utnyttjandegrad och byggnadshöjd föreslås ökas.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen av förslag till byggnadsplan är att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad samt högre byggnadshöjd inom befintlig kvartersmark med markanvändning bostadsändamål. Syftet är att skapa mer flexibel detaljplan och öka dess genomförbarhet.

Detaljplanen är under samråd

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 2021-12-03 till 2021-12-29. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Samrådet är lagstadgat i plan- och bygglagens 5 kapitel som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med samrådet är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Så kan du påverka

Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information