Ändring av Åsen 1:3

Gällande detaljplan för Åsen 1:3 m.fl. föreslås att ändras för att öka flexibliteten i reglering av byggnaderns placering och höjdsättning.

Planändringens huvudsyfte

Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt samt möjliggöra en flexibel höjdsättning genom att ta bort höjdreglering för kvartersmark med gällande markanvändning industri.

Detaljplanen är under granskning

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 15 september 2021 (§ 167) att rubricerad ändring av detaljplan ska bli föremål för granskning.

Fram till den 8 december 2021 finns det möjlighet att lämna yttranden över granskningsförslaget. För mer information se underrättelsen under relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är möjliga att få ta del av på Gullspångs och Hova bibliotek. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information