Ändring av Åsen 1:3

Gällande detaljplan för Åsen 1:3 m.fl. föreslås att ändras för att öka flexibliteten i reglering av byggnaderns placering och höjdsättning.

Planändringens huvudsyfte

Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt samt möjliggöra en flexibel höjdsättning genom att ta bort höjdreglering för kvartersmark med gällande markanvändning industri.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 10 november 2021 till 8 december 2021 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information