Ändring av Åsen 1:3

Kommunen planerar för att göra gällande detaljplan för Åsen 1:3 m.fl. mer flexibel vad gäller byggnaderns placering och höjdsättning.

Detaljplanens huvudsyfte

Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt samt möjliggöra en flexibel höjdsättning genom att ta bort höjdreglering för kvartersmark med gällande markanvändning industri.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är vitmarkerat och kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på länkarna i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Fram till den 27 maj 2021 finns det möjlighet att lämna yttranden över samrådsförslaget. För mer information se samrådsremissen under relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är möjliga att få ta del av på Stadshuset. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information