Ändring av Åsen 1:3

Gällande detaljplan för Åsen 1:3 m.fl. föreslås att ändras för att öka flexibliteten i reglering av byggnaderns placering och höjdsättning.

Planändringens huvudsyfte

Planändringen syftar till att medge ökad byggrätt samt möjliggöra en flexibel höjdsättning genom att ta bort höjdreglering för kvartersmark med gällande markanvändning industri.

Detaljplanen är under granskning

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 17 maj 2023 till 7 juni 2023. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Granskningen är lagstadgad i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med granskning är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information