Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyligen antagna detaljplaner

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. På den här sidan hittar du information om planer som nyligen har vunnit laga kraft i kommunen.

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Tidigare gällande detaljplan antogs 2012 och ändringens syfte var att möjliggöra skolverksamhet på fastigheten - i första hand avsågs förskoleverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2016, Kf § 132, att anta detaljplaneändringen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 9 september 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 30 september 2016.

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Syftet med planen var att möjliggöra utbyggnad av industriområdet längs med väg 200 i västra Hova.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, Kf § 71, att anta detaljplanen, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 6 maj 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 27 maj 2016. 

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Syftet med planen var att kunna erbjuda attraktiv industrimark intill E20 i Hova.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2015, Kf § 227, att anta rubricerad detaljplan. Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-28

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för Hova 3:85

Detaljplanen vann laga kraft 2016-09-30
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Detaljplan för Björnemossen 3:54 och del av Björnemossen 3:42

Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-27
Laga kraftPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF
Miljökonsekvensbeskrivning för Björnmossen 3:42PDF
DagvattenutredningPDF
Översiktlig geoteknisk utredningPDF

Detaljplan för del av Björnemossen 3:38

Detaljplanen vann laga kraft 2016-02-03
Laga kraftPDF
PlankartaPDF 
PlanbeskrivningPDF
GranskningsredogörelsePDF
Miljökonsekvensbeskrivning för Björnmossen 3:38PDF

Bilagor gällande miljökonsekvensbeskrivning

NaturvärdesinventeringPDF
RiskbedömningPDF
Inventering förorenad markPDF