Antagande

Inför ett beslut om antagande av en detaljplan ska kommunen ta ställning till om planprocessen visat att mark- eller vattenområdet är lämpligt för den bebyggelse och de byggnadsverk som planen avser. Kommunen ska under planprocessen ha gjort de undersökningar, utredningar som behövs samt tagit ställning till de synpunkter som inkommit och utifrån detta bedöma om planen ska antas. En viktig faktor är om Länsstyrelsen utifrån sina ingripandegrunder har yttrat sig under samrådet eller granskningen och signalerat att planen kan komma att överprövas. 

Sidan senast uppdaterad: