Förslag på detaljplan för Södra Otterbäcken

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder samt utveckling av befintlig campingplats. I kommunen råder i dagsläget bostadsbrist varför detaljplanen är viktig. Campingplatsens område är till stor del oplanerad och planerad mark möjliggör ytterligare utveckling för befintlig verksamhet.

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan har upprättats på fastigheten Gallernäset 1:19. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 20 december 2017 att förslaget ska bli föremål för samråd.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär tre skeden (samråd, granskning och antagande). Om samtliga i samrådskretsen inkommer med skriftligt godkännande under samrådstiden förs detaljplanen vidare direkt till antagande vilket förkortar planprocessen. Det innebär att granskningsskedet utgår.

Samråd pågår från och med 22 januari 2018 till och med 25 februari 2018.

Samrådsmöte kommer vara tisdagen den 20 februari kl: 17.00–19.00 i Folkets hus, Otterbäcken
Syftet med mötet är att alla ska kunna ställa frågor om detaljplanen och se handlingarna i sin helhet.

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunkontoret i Hova samt på biblioteken i Hova och Gullspång. Handlingarna finns även på kommunens hemsida under rubriken Bygga & Bo – Stadsplanering – Detaljplaner. Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Plankarta Pdf, 285.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 591.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsens samrådssvar behovsbedömning Pdf, 159.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kungörelse och blankett för synpunkter Pdf, 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga naturvärdesinventering Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga Geoteknik Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Grundkarta Pdf, 246.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter eller godkännande av förslaget ska ske skriftligen och skickas till info@gullspang.se eller via brev till:

Gullspångs kommun
Kommunstyrelsen
Box 80
548 22 Hova

Märk ert yttrande med KS 2016/9. Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast den 25 februari 2018.

Sidan senast uppdaterad: