Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Process vid lovansökan och anmälan

1. Inför din ansökan
Sök bygglov i god tid före din planerade byggstart. Handläggningen av ditt ärende går smidigare om ansökan är komplett, för det är då som vi kan börja handlägga ditt ärende. Bygglovsärenden ska ta max 10 veckor och anmälningsärenden 4 veckor från det att ärendet är komplett. Iblan kan handläggningstiden behöva förlängas. Om så är fallet får du ett meddelande från handläggaren.

2. Ansökan behandlas
Det första som sker efter det att ansökan registreras som ett ärende hos oss.
Handläggaren kontrollera om det saknas handlingar/ritningar eller om handlingarna/ritningarna inte är tillräckligt tydliga och fackmässigt utförda skickas ett kompletteringsbrev till dig.

När ansökan är komplett skickas ett meddelande till dig. Därefter kan handläggningen påbörjas. Handläggaren kontrollerar då att ansökan överensstämmer med detaljplan (om detaljplan finns) och andra bestämmelser. Handläggaren granskar även utformning, tillgänglighet och placering på tomten. Om det behövs kontaktas berörda grannar.

3. Beslut om lov
Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna ges, fattar handläggaren ett beslut om bygglov. Beslut om detta fattas inom 10 veckor från det att ansökan är komplett.

Du behöver få ett startbesked för att påbörja din byggnation. Så enbart ett beslut om bygglov innebär inte att byggnationen får påbörjas.
Enbart beslut om bygglov ges vid större byggnationer som till exempel nybyggnad av en- och tvåbostadshus och större kompleentbyggnader.
I vissa ärenden är det möjligt att få bygglov med startbesked i ett och samma beslut.
Det kan vara till exempel mindre tillbygnader, inglasade uterum och mindre komplementbyggnader.

Ett bygglovsbeslut är giltigt i 5 år och då ska byggarbetet påbörjats inom 2 år.
Bygglovsbeslutet ska annonseras och skickas till berörda grannar. Tiden för att överklaga ett beslut är 3 veckor.

4. Beslut om startbesked
Efter att beslut om bygglov har getts, lämnas ärendet över till en byggnadsinspektör.
Byggnadsinspektören granskar då ärendet främst utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen.
Inför beslut om startbesked hålls ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. De som kallas till mötet är normalt byggherren (sökande) och kontrollansvarig.
Efter samrådet, då handläggaren har granskat och konstaterat att berörda egenskapskrav kan förväntas uppfyllas, samt att begärda handlingar har inlämnats, kan handläggaren utfärda ett beslut om startbesked. Efter detta kan du sen få börja bygga.

Under byggarbetets gång kan det bli aktuellt med ett arbetsplatsbesök som innebär att handläggaren kontrollerar på plats om bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

5. Beslut om slutbesked
När byggarbetet börjar komma i sitt slutskede ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls ofta på samma plats där bygget har utförts. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att beslut om slutbesked ska kunna fattas.

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört . Efter att sökande har fått sitt slutbesked kan sökande få börja ta byggnaden i bruk.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-14

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggar på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden