Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Inom vissa områden kan särskilda restriktioner gälla. För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan/ansökan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar

Grannar bör också informeras inför anläggandet eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar

Krav vid installation och borrning

Miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på att installationer ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -07. Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det vill säga det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas hand om, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Miljösanktionsavgift

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning av detta.

Mer än tio kilo köldmedium

Om din värmepumpanläggning innehåller mer än 10 kilo köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering. Det är viktigt att du följer dessa regler och håller dig informerad om bland annat den nya förordningen som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Installation av värmepump, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.